Tisztelt vásárlóink!

A webshopon lévő árak csak a webshopos vásárlás esetén érvényesek!

Regisztráljon díjtalanul a webshopunkba, és 10% kedvezménynel tud azonnal vásárolni a megadott árakból!

Vásárlási feltételek

DM-KER NYRT. WEBSHOP

FELHASZNÁLÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK („ÁSZF”)

1. Az ÁSZF hatálya

1.1 Jelen ÁSZF a DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: DM-KER vagy Szolgáltató) webshop.dmker.hu cím alatt működtetett, kizárólag jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók, mint ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél) által igénybe vehető elektronikus kereskedelmi szolgáltatására (továbbiakban: Webshop) vonatkozó igénybevételi és szerződéses feltételeket tartalmazza.

1.2 A Webshop fogyasztónak minősülő természetes személyek által nem vehető igénybe.

1.3 Amennyiben az Ügyfél és a DM-KER a DM-KER által forgalmazott termékek (továbbiakban: Termék) értékesítése, szállítása tárgyában külön szerződést kötöttek egymással, jelen ÁSZF rendelkezései kizárólag azokban a kérdésekben alkalmazandó, amelyeket e külön szerződés kifejezetten nem rendez, kivéve, ha a Felek eltérően nem rendelkeznek.

1.4 A Webshopba történő regisztrációval, illetve megrendelés leadásával az Ügyfél kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve elfogadja.

 

2. A Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai

2.1 A Szolgáltató adatai

Cégnév: DM-KER Nyrt.

Székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.

Cégjegyzékszám: 13-10-041955

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék

Adószám: 27048090-2-44

Statisztikai számjel: 27048090-4663-114-13

Telefonszám: + 36 1 257 6261

Fax: + 36 1 256 5545

E-mail cím: info@dmker.hu

 

2.2 A tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: Zomputer Kft.

Székhely: 1173 Budapest, Masfeld Péter utca 11. B. ép.

E-mail cím: info@zomputer.hu

 

3. Regisztráció, felhasználói fiók

3.1 A Webshop felhasználói fiók létrehozásával vehető igénybe.

3.2 A Webshopra bármely Ügyfél erre feljogosított képviselőjén regisztrálhat a cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, valamint a kapcsolattartó nevének, e-mail címének és egyéb elérhetőségének (pl. telefonszám) megadásával. A felhasználói fiókhoz továbbá szükséges egy egyedi jelszó megadása is. Az Ügyfél a regisztrációkor megadott adatok helyességéért és valóságnak megfelelőségéért felelősséget vállal; a DM-KER jogosult arra, hogy a megadott adatokat ellenőrizze, de ez az Ügyfelet nem mentesíti a felelősség alól. A DM-KER továbbá nem köteles a felhasználói fiókot létrehozó képviselő, illetve kapcsolattartó jogosultságának vizsgálatára, a fiókot kezelő kapcsolattartó általi műveletek a DM-KER irányába tett jognyilatkozatnak tekintendők.

3.3 A felhasználói fiók létrehozásáról a DM-KER megerősítő e-mailt küld a regisztrációkor megadott email címre. A megerősítő e-mail ugyanakkor még nem jelenti a felhasználói fiók aktiválását. A Webshop valamennyi funkciója (azaz a Termékek és azok árának megjelenítése, valamint a vásárlás lehetősége) csak a felhasználói fiók aktiválását követően érhető el.

3.4 A felhasználói fiók aktiválásáig is lehetőség van további kapcsolattartók és felhasználók megadására, valamint az Ügyfél járművei adatának megadására.

3.5 A DM-KER a felhasználói fiók aktiválását a regisztrációkor megadott adatok alapján végzi el azzal, hogy az aktiválás érdekében jogosult az Ügyfél képviselőjével a regisztrációkor megadott elérhetőségeken felvenni a kapcsolatot.

3.6 A felhasználói fiók aktiválásáról a DM-KER újabb megerősítő e-mailt küld az Ügyfél által megadott kapcsolattartó részére.

3.7 A DM-KER jogosult a felhasználói fiókot haladéktalanul átmenetileg felfüggeszteni vagy véglegesen elérhetetlenné tenni, illetve törölni, ha a megadott adatok alapján az Ügyfél nem azonosítható, vagy ha az Ügyfél a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármely módon megszegi. A felhasználói fiók ezen okokból történő felfüggesztéséből, elérhetetlenné tételéből, illetve törléséből eredő károkért a DMKER nem vállal felelősséget.

3.8 A felhasználói fiókon belül az Ügyfél bármikor jogosult a megadott kapcsolattartók adatait módosítani, illetve törölni. A felhasználói fiók törlését, illetve az Ügyfél cégadataiban bekövetkező módosításokat a DM-KER részére megküldött értesítéssel lehet igényelni. Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkező változásokról haladéktalanul értesíteni a DM-KER-t; a késedelmes tájékoztatásból eredő esetleges károkért az Ügyfél felelős.

 

4. Megrendelés, fizetés és szállítás

4.1 A Webshopon feltüntetett Termékek elérhetőségére, illetve szállítására vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. Az adott Termékre vonatkozó szállítási határidőről a DM-KER a megrendelés leadását követően küld visszaigazolást. Amennyiben egy Termék kizárólag rendelésre érhető el, a DM-KER a megrendelés leadását követően egyeztet az Ügyféllel a várható szállítási határidőről.

4.2 A Webshopon feltüntetett árak nettó egységárak, amelyekre a vonatkozó jogszabályok alapján ÁFA is felszámításra kerül. Az Ügyfél által elérhető árak üzleti titoknak minősülnek. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

4.3 A megrendelés véglegesítéséig az Ügyfélnek lehetősége van a kosár tartalmának módosítására.

4.4 Fizetésre a megrendelés véglegesítésekor kizárólag bankkártyával van lehetőség. A bankkártyás fizetésre a DM-KER fizetési szolgáltatója, a Global Payments Europe s.r.o. (cégjegyzékszám: 27088936; székhely: V Olsinach 80/626, 100 00 Prága, Cseh Köztársaság; továbbiakban GPE) weboldalára történő átirányítást követően van lehetőség, ahol az Ügyfél a bankkártya adatokat közvetlenül a GPE részére adja meg, aki azt a vonatkozó jogszabályok, valamint a oldalon elérhető adatkezelési szabályzata alapján kezeli. A bankkártya adatok a DM-KER részére nem kerülnek átadásra, azokat a DM-KER ideiglenesen sem kezeli. A fizetés sikerességéről a GPE verifikációt küld a DM-KER weboldala részére, amelyet követően az Ügyfél visszairányításra kerül a Webshopra, ahol a megrendelés zárul. A megrendelésről a DM-KER haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolást küld az Ügyfél részére.

4.5 A megrendelt Termékeket a DM-KER az Ügyfél által megadott szállítási címre, Incoterms DAP paritáson szállítja ki.

4.6 Amennyiben a DM-KER által megerősített szállítási határidőn belül a Termék kiszállítása nem valósul meg, vagy amennyiben a DM-KER előzetesen értesíti az Ügyfelet a szállítási határidő meghosszabbodásáról, az Ügyfél jogosult írásban elállni az adott megrendeléstől; ebben az esetben a DM-KER a már kifizetett vételárelőleget az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül visszafizeti az Ügyfélnek az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra. Készpénzes visszafizetésre nincs lehetőség.

5. Szavatosság, felelősség

5.1 Hibás teljesítésért a DM-KER a vonatkozó jogszabályok alapján kellékszavatossággal tartozik, amely a szállítást követő 1 (egy) év alatt évül el. A Termék szállításkor hibás jellegének bizonyítása az Ügyfelet terheli.

5.2 A hibát az Ügyfél köteles haladéktalanul közölni a DM-KER-rel; egyéb esetben a kellékszavatossági igény teljesítése megtagadható.

5.3 Kellékszavatossági igénye alapján az Ügyfél – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a DM-KERnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet; vagy a

megfizetett vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a DM-KER költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha a DM-KER a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, annak az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud elehet tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség.

5.4 Az adott Termékre esetlegesen biztosított gyártói jótállási feltételeket a Termék csomagolása, illetve a Termék dokumentációja tartalmazza.

5.5 Hibás teljesítés esetén a DM-KER nem köteles megtéríteni az esetlegesen felmerült tényleges, közvetlen káron felüli egyéb károkat, így különösen az elmaradt hasznot, illetve egyéb következmény károkat.

 

6. Titoktartás

6.1 Az ÁSZF-ben az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései alapján az alábbi jelentésekkel bírnak:

üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

know-how (védett ismeret): az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása. Az üzleti titok és a védett ismeret külön-külön és együttesen bizalmas információnak minősül (a továbbiakban: „Bizalmas Információ”)

6.2 A fenti jogszabályban meghatározott jelentéssel bíró fogalmaktól függetlenül, az ÁSZF alkalmazásában Bizalmas Információ alatt kell érteni minden, akár írásban, akár szóban vagy egyéb érzékelhető formában megjelenő információt, amelyet a DM-KER nem hozott nyilvánosságra, és akár saját gazdálkodó szervezete, akár cégcsoportja üzleti folyamataira, termékeire, know-how-jára, céljaira és terveire, pénzügyi helyzetére, üzleti partnereire, műszaki megoldásaira, fejlesztési törekvéseire tekintettel bizalmasként kezel, a DM-KER üzleti partnerei által átadott, bizalmasnak minősített információt, illetve minden, a DM-KER által ekként megjelölt adatot és információt. Az

információ közlésének módja lehet különösen, de nem kizárólagosan szóbeli, írásbeli, grafikus, gép által felismerhető közlés, illetőleg a közlés történhet az információhoz való hozzáférés lehetővé tételével (ha az információ például egy adatbázisban található). Fentiek alól kivétel, ha az átadó fél kifejezetten jelzi, hogy az információ nem minősül bizalmasnak.

6.3 Az Ügyfél köteles a DM-KER által rendelkezésére bocsátott Bizalmas Információt üzleti titokként kezelni, és a DM-KER előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem adhatja át, nem teheti hozzáférhetővé. Az Ügyfél a DM-KER által átadott Bizalmas Információt kizárólag arra a cél(ok)ra használhatja, amelynek érdekében az információt közölték.

6.4 Az Ügyfél felelős az ÁSZF általa vagy képviselői által történő megszegéséből eredő, a DM-KER által elszenvedett, és a bíróság által megítélt minden kárért. A Bizalmas Információnak fentiekben meghatározott céloktól eltérő felhasználásához, valamint az információnak - fent fel nem sorolt - harmadik féllel való közléséhez a DM-KER előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

6.5 Az Ügyfél nem tehető felelőssé a DM-KER felé az általa átvett Bizalmas Információ nyilvánosságra hozatala, közlése vagy felhasználása miatt, feltéve, hogy jogilag elfogadható bizonyítékokkal alátámasztja, hogy az általa átvett Bizalmas Információ:

a) titoktartási kötelezettség nélkül már a birtokában volt;

b) titoktartási kötelezettség nélkül, nem a DM-KER-től származó forrásból került a birtokába;

c) közlésekor nyilvánosan hozzáférhető volt, vagy azt követően hozzáférhetővé vált és ez nem az Ügyfél hibájából történt;

d) nyilvánosságra hozatalához vagy felhasználásához a DM-KER, mint titokgazda előzetesen írásban hozzájárult.

6.6 A DM-KER az Ügyfél által részére megadott, nyilvánosan nem elérhető információkat Bizalmas Információként kezeli.

 

7. Adatvédelem

A DM-KER a részére megadott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az Ügyfél kizárólagosan felelős azért, hogy az általa megadott kapcsolattartók személyes adatainak DM-KER-rel történő közlésére a vonatkozó jogszabályok szerint megfelelő jogalappal rendelkezik, és az érintettek tájékoztatásának maradéktalanul eleget tett.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Webshop kialakítása, elrendezése, megjelenítése szerzői jog alatt áll. A Webshop tartalma a DMKER szellemi tulajdona. A DM-KER a Webshophoz fűződő valamennyi jogát fenntartja; a DM-KER előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Webshop egésze vagy része (így különösen az oldal grafikus elemei) nem dolgozható fel, nem többszörözhető és nem használható fel bármilyen olyan módon, amely a Webshophoz történő rendeltetésszerű hozzáféréshez közvetlenül nem elengedhetetlen.

8.2 A DM-KER a teljesítéshez jogosult közreműködőt (alvállalkozót) igénybe venni, amelynek magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

8.3 A DM-KER a megrendeléseket és azok megerősítését elektronikusan iktatja, a Webshopon keresztüli szerződések elektronikus formában kerülnek megkötésre. A szerződés nyelve magyar, amelytől – külföldi Ügyfél esetén – a DM-KER egyedi megállapodás esetén eltérhet; ebben az esetben a szerződés nyelve angol.

8.4 A DM-KER jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani azzal, hogy ha a módosítás a DMKER általi teljesítés feltételeit érinti, az a módosítás előtt megerősített, visszaigazolt megrendelésekre nem vonatkozik. A módosított ÁSZF-et az Ügyfél a Webshop további felhasználásával, illetve új megrendelés leadásával elfogadja.

8.5 Ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogellenessé vagy kikényszeríthetetlenné válik, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét, illetve kikényszeríthetőségét.

8.6 Ha a DM-KER az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

8.7 Az ÁSZF-re Magyarország joga irányadó. Az ÁSZF-ből eredő bármely jogvita elbírálására – hatáskörtől függően – a Szigetszentmiklósi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

8.8 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben egyebekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezései irányadók.